قفس پرورش ماهی طراحی شده با سالیدوورکس

طراحی صنعتی

ترم 6 کارشناسی بودم که کلاسمون مجازی بود و دانشگاه برامون یک سری کلاس های رایگان گذاشت و من چند تاشو شرکت کردم
یکیش طراحی با سلاید وورکس بود از اون به بعد دیگه کلی نقشه و طرح طراحی کردم و این نرم افزار هم به توانایی هام  اضافه شد

تصاویری از طراحی ها

دگر مهارت هایم